Regulamin

Strona główna Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MIAMARIA.PL

 

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.miamaria.pl
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 ze zmianami),
d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca –PROJEKTY Z SERCEM ADAM ZGLIŃSKI z siedzibą w Koszalinie  (75-511), ul. Pi łsudskiego 28/5B, NIP: 66910166325, będąca właścicielem Sklepu.
2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.
miamaria.pl
3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
5. Towar – biżuteria, różańce i akcesoria oferowane przez Sklep.
6. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka.
7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
8. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta danych.
9. Dane – dane Klienta, w tym także dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
10. Konto – konto w sklepie utworzony po dokonaniu Rejestracji Klienta, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupów w Sklepie.
11. Cena – cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
12. Administrator danych osobowych - jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego
www.miamaria.pl.
1
3. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia Zamówienia pokrywa Klient.
1
4. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

15. Powierzenie danych osobowych - to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe

§ 3 Warunki ogólne

1. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
2. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.
3. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu.

§ 4 Konto

1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.
3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.
miamaria.pl.
4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, które umożliwia składanie Zamówień.
5. Dokonując Rejestracji Klient podaje m.in. następujące Dane:
a) login,
b) hasło
c) adres e-mail,
d) imię i nazwisko,
e) adres,
f) numer telefonu.
6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
7. Login oraz hasło mają charakter poufny.

§ 5 Złożenie Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
a) za pośrednictwem Konta,
b) bez konieczności Rejestracji i Logowania, poprzez podanie Danych przy składaniu Zamówienia.
2. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji na stronie Sklepu.
4. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
5. Poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone z błędnie podanymi Danymi.
7. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać przesłane w formie pisemnej listem lub pocztą elektroniczną na adres
kontakt@miamaria.pl. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli przed jego upływem list zostanie wysłany.
9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Koszty przesyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.
10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o prawach Konsumenta do odstąpienia od umowy stanową załączniki do niniejszego Regulaminu.
12. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.
13. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru w Sklepie, Klient zostanie poinformowany o ewentualnym terminie dostępności lub zostanie mu zaproponowany Towar alternatywny.
14. W przypadku trwałej niedostępności Towaru i nie zaakceptowania przez Klienta Towaru alternatywnego, Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

§ 6 Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
a) przelew na konto
b) przelew na konto poprzez system płatności tpay.com,
c) karta płatnicza poprzez system tpay.com,

§ 7 Dostawa

1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.
2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.
3. Koszty dostawy Towaru za granicę uzależnione są od kraju Dostawy.
4. Podczas odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym wobec kuriera.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 Regulaminu.
6. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.
8. W przypadku Zamówień kilku Towarów pochodzących od różnych producentów mogą one być realizowane w osobnych partiach.

§ 8 Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROJEKTY Z SERCEM ADAM ZGLIŃSKI z siedzibą w Koszalinie (75-511), ul. Piłsudskiego 28/5B, NIP: 669 101 66 32. Możesz się z nami skontaktować korzystając z formularza kontaktowego lub dzwoniąc pod numer + 48 507 719 077 .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo Dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i transportowe.
Dane Państwa będą przetwarzane przez:
Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi - dane przekazane podczas składania zamówień;
Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta..
Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia
jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 9 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

1) wzoru odstąpienia,

2)formularz zwrotu towaru

 

 

Polityka prywatności serwisu www.miamaria.pl

 

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów serwera).

 2. Serwis internetowy www.miamaria.pl.(zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez PROJEKTY Z SERCEM ADAM ZGLIŃSKI z siedzibą w Koszalinie (75-511), ul. Piłsudskiego 28/5B, NIP: 6691016632 (zwany dalej Administratorem).

 3. Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

 4. Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jego funkcjonalności:

  1. Możliwości założenia konta użytkownika lub złożenia zamówienia.

  2. Możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.

  3. Zapisu do newslettera

  4. Możliwość dodawania komentarzy pod wpisami na blogu

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np wysyłając formularz zapytania.

  2. Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.

Rozdział 2 Dane osobowe przekazane przez Użytkownika

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

 2. Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO,a administrator zapewnia:

  1. Szyfrowanie danych osobowych.

  2. Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności, odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.

  3. Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

 3. Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np w celu prowadzenia korespondencji, zapisania się na newsletter lub zakupu produktów. Dane będą przetwarzane przez:

  1. Okres prowadzonej korespondencji, a po jej zakończeniu do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

  2. Do czasu wycofania zgody w przypadku informacji podanych podczas dodawania komentarza pod artykułem na blogu.

  3. Przez okres 2 lat w przypadku danych zebranych w celu realizacji zamówień

  4. Przez okres 5 lat w przypadku danych podanych nam w celu wystawienia faktury zakupu.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.

 5. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, lub skorzystać z funkcjonalności sklepu Internetowego.

 7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wnioski ma rozpatrzyć.

 9. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.

 10. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Operatora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. usługi newslettera, utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług księgowych i transportowych.

 

Rozdział 3 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Państwa na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..

  2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  3. Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokończył zakupów.

 5. Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:

  1. Cookie tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,

  2. Cookie stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 8. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics i Pixel Facebook.

 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Rozdział 4 Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Dane te mogą zawierać min.:

  1. Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.

  2. Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.

  3. Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw “linka”).

  4. Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.

  5. Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Rozdział 5 Informacje końcowe i prawne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.

 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

 3. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Polityki Prywatności, poprzez wysłanie emaila na adres Administratora w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.

 4. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalności serwisu i tym samym spowoduje usunięcie konta Użytkownika Serwisu, który wniósł sprzeciw.

  1. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  2. W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Kontakt

"Projekty z Sercem" Mia Maria

ul. Dworcowa 6

75-201 Koszalin

kontakt@miamaria.pl

 tel. 507 719 077

(w  godz. 10-14, 

od pon. do piątku )

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.ss