CECHY PROBIERCZE na produktach Mia Maria

CECHY PROBIERCZE na produktach Mia Maria

Przedmioty oferowane klientom w obrocie internetowym – o ile nie należą do grupy wyrobów zwolnionych
z obowiązkowego badania i oznaczania cechami probierczymi ‐ powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo probiercze.

W świetle obowiązującego w Polsce obligatoryjnego systemu probierczego, przewidzianego w ustawie
z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529), która określa zasady i warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów z metali szlachetnych oraz obrotu nimi, wyroby z metali szlachetnych mogą być przedmiotem sprzedaży, również w formie e-sprzedaży na terytorium RP, jeśli spełniają, co najmniej jeden z następujących warunków, tj. są oznaczone:


-polskimi cechami probierczymi,


-cechami probierczymi, na podstawie, których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji,

-cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (w chwili obecnej dotyczy to jedynie Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych ratyfikowanej przez Prezydenta RP w 2005 roku.),  lub posiadają świadectwo badania. 

 

Przedmioty oferowane klientom w obrocie internetowym – o ile nie należą do grupy wyrobów zwolnionych
z obowiązkowego badania i oznaczania cechami probierczymi ‐ powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi, wskazanymi wyżej przepisami ustawy Prawo probiercze. Brak tych oznaczeń stanowi wykroczenie i może być ukarane grzywną (art. 45 ww. ustawy).
Ponadto, zgodnie z art. 8 ww. ustawy, podmiot dokonujący obrotu wyrobami z metali szlachetnych jest
obowiązany umieścić w miejscu widocznym dla klientów graficzne wizerunki cech probierczych znajdujących się na oferowanych do sprzedaży wyrobach z metali szlachetnych. Wizerunek cechy probierczej umieszczony na wyrobie gwarantuje, że zawartość metalu szlachetnego w stopie, z którego został wykonany wyrób jest nie mniejsza niż zawartość określona dla danej próby metalu szlachetnego. Nie stosuje się tolerancji ujemnej czyli odchyleń poniżej obowiązujących prób. Zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami, przed wprowadzeniem do obrotu, cechą probierczą oznaczone muszą zostać wszystkie wyroby, w których masa użytego metalu szlachetnego dowolnej próby wynosi:    

co najmniej 1 gram dla złota,

co najmniej 1 gram dla platyny,

co najmniej 5 gram dla srebra,

bez względu na masę dla palladu.