Regulamin

Strona główna Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ MIA MARIA

§1. Postanowienia wstępne.

Poniższy tekst stanowi regulamin sprzedaży wysyłkowej Mia MARIA . Regulamin obowiązuje Sprzedawcę oraz nabywających towary w drodze sprzedaży wysyłkowej (Klienci). Sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona przez firmę :  Projekty Z Sercem Adam Zgliński  , pod adresem: ul. Piłsudskiego 28/5B, 75-511 Koszalin, numer NIP: 6691016632 i numer REGON: 330361254, zwaną dalej Sprzedającym.

 

§2. Postanowienia ogólne

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży wysyłkowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Wiążąca jest cena podana przez Sprzedającego na chwilę złożenia zamówienia przez Klienta. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
Wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

  1. każdy z towarów minimalnie odróżnia się (kolor, wymiar) od innych egzemplarzy, ze względu na ich naturalne pochodzenie (kamienie szlachetne, półszlachetne),ręczny wyrób
  2. towary są w przeważnie niewielkich rozmiarów, a ich zdjęcia prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (są bez skali i nie oddają ich rzeczywistej wielkości)

§3. Składanie zamówień, niedostępność towaru.

Zamówienia można składać całodobowo poprzez wypełnienie formularza zamówienia udostępnianego przez Sprzedającego na witrynie internetowej pod adresem: www.miamaria.pl Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu; oferta wiąże klienta przez okres 7 dni. Sprzedający potwierdzi Klientowi złożenie zamówienia poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży. Jeżeli Klient oczekuje wystawienia faktury VAT powinien o tym poinformować Sprzedającego niezwłocznie przy składaniu zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeżeli Klient nie spełnił warunków określonych niniejszym regulaminem. Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towaru z tego powodu, że nie będzie on dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dwudziestu dni od dnia zawarcia umowy. W chwili zawiadomienia Klienta o niedostępności towaru zawarta umowa wygasa.

Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towaru z powodu choćby przejściowej jego niedostępności, może dostarczyć Klientowi towar o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę za zgodą Klienta.  Klient ma prawo nie przyjęcia dostarczonego towaru lub odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego.

§4. Termin dostawy, płatność i przesyłka.

Na termin dostawy składa się termin do wysyłki i termin dostarczenia towaru przez kuriera. Termin do wysyłki wynosi 3 dni robocze, termin dostarczenia towaru przez kuriera wynosi  3 dni robocze. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje klienta. Za dni robocze uważa się dni inne niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy. Koszty przesyłki ponosi Kupujący, chyba że będzie objęta promocją, o czym informacja znajdzie się na stronie miamaria.pl Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedającego. Płatność za nabyte towary może być dokonana za pobraniem, to jest gotówką do rąk kuriera, lub wpłatą na konto. Sprzedający nie odpowiada za zapewnienie możliwości umówienia się z kurierem na konkretna godzinę, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy (odpowiada za to kurier).

W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany w obecności kuriera:

  1. sprawdzić ogólny stan przesyłki czy opakowanie nie jest naruszone, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
  2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

§5. Odstąpienie od umowy przez Klienta

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy i dokonać jego zwrotu towaru podania przyczyn; w razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli odstąpienie zostało złożone przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego – oferta przestaje wiązać. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i biegnie od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.  Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia, nie jest to jednak obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: kontakt@miamaria.pl

Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Klient odstępujący od umowy powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedającemu wysyłając na adres: „Projekty z Sercem” Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie, pod adresem: ul. Piłsudskiego 28/5B, 75-511 Koszalin, z dopiskiem „Mia Maria - zwrot”; Termin do zwrotu jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Do zwracanego produktu należy dołączyć formularz zwrotu towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Sprzedający dokonuje zwrotu ceny zapłaconej za towar nabyty na podstawie umowy, od której Klient odstąpił oraz kosztów przesłania towaru do Klienta, w terminie 14 dni od  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

§6. Reklamacje

Reklamacje związane z realizacją zamówienia należy składać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@miamaria.pl

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Z tytułu zakupu towarów w drodze sprzedaży wysyłkowej Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne określone z Kodeksie cywilnym. W przesyłce reklamacyjnej należy zawrzeć: dowód zakupu, oraz opis składanej reklamacji. Sprzedający rozpatrzy składane reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu - monitora klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez Sprzedawcę – „Projekty z Sercem” Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie, pod adresem: ul. Piłsudskiego 28/5B, 75-511 Koszalin, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach prawidłowego wykonania umowy, badania satysfakcji klienta, marketingowych i statystycznych. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne; Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§8. Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej Mia Maria. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.miamaria.pl, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia.

 

Polityka prywatności Sklepu Internetowego "Mia MARIA"

Polityka prywatności stanowi informację dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego w Sklepie Internetowym „MIA MARIA” i została oparta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Definicje użyte w niniejszej polityce prywatności mają analogiczne znaczenie do zastosowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego MIA MARIA.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, adres do korespondencji: UL.PIŁSUDSKIEGO 28,lok.5B, 75-508 KOSZALIN, NIP: 669-252-24-03, REGON: 321569326

Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych zbieranych w celu realizacji Zamówienia oraz prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego Mia MARIA. Dane osobowe, podane przez Kupującego podczas składania zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Mia MARIA.

W celu realizacji zamówienia Sprzedający zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy oraz jego numer NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania oraz adres dostawy .

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Składający zamówienie w Sklepie Internetowym MIA MARIA wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu Kupujący zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@miamaria.pl

Sprzedający wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego MIA MARIA.

W ramach działania Sklepu Internetowego MIA MARIA stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.
Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Pielęgnacja biżuterii


Wyroby ze stopów złota, srebra, platyny są podatne na działanie czynników fizyko-chemicznych. Metal poprzez styczność z innymi przedmiotami (o podobnej twardości) ulega porysowaniu i zmatowieniu - są to tzw. uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia te mogą doprowadzić do bardzo głębokich zarysowań i odkształceń uniemożliwiających przywrócenie dawnej świetności.
Środki chemiczne poprzez wnikanie w szczeliny powodują zabrudzenia i czernienie metalu. Agresywne środki chemiczne mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń powierzchni i połączeń (pęknięcia lutów itp.). Ponadto wszystkie powierzchnie zdobnicze (srebrzenie, rodowanie, rutenowanie, złocenie, piaskowanie, szczotkowanie, młotkowanie, satynowanie, diamentowanie, grawerowanie itp.) wymagają odpowiedniego traktowania. Zmniejszenie skutków wpływu czasu i chęć utrzymania wyrobów w dawnej świetności wymaga odpowiedniej ich pielęgnacji.
Należy pamiętać o tym, że powierzchnie rodowane, srebrzone, rutenowane, złocone, piaskowane, szczotkowane, młotkowane, satynowane, diamentowane, grawerowane itp. w trakcie użytkowania ulegają zabrudzeniu, wytarciu oraz zmatowieniu i tylko odpowiednia troska o nie może te procesy znacznie zmniejszyć.
Z pośród metali szlachetnych na największe zanieczyszczenia i uszkodzenia narażone jest srebro. Ze względu na dość niską twardość w porównaniu z innymi metalami szlachetnymi srebro ulega uszkodzeniom mechanicznym. Pod wpływem zanieczyszczeń atmosfery srebro ulega procesom chemicznym powodującym czernienie metalu. Aby zapobiec tym efektom należy przestrzegać kilku ważnych zasad:
1) Bezwzględnie zdejmować biżuterię podczas jakichkolwiek prac mogących uszkodzić metal (sprzątania, mycia rąk i naczyń, kąpieli, mieszania ciast, prania, przytrzymywania twardych przedmiotów). Na pierścionki i obrączki należy uważać podczas otwierania i zamykania klamek, posługiwaniu się nożyczkami. Bransolety,  zegarki i spinki do mankietów są narażone na uszkodzenia mechaniczne w trakcie pracy przy biurku.
2) Ograniczyć styczność z środkami chemicznymi i pielęgnacyjnymi, tj. proszkami do prania, detergentami, środkami czystości, pilingami, kremami, perfumami, lakierami itp.
3) Często myć biżuterię przy pomocy ciepłej wody z dodatkiem amoniaku, cytryny lub delikatnego płynu do naczyń. Delikatnie polerować przy pomocy miękkiej szmatki. Kamienie czyścić od wewnętrznych powierzchni biżuterii miękką szczoteczką w wyżej wymienionej kąpieli. Ze względu na związki fluoru i chloru nie należy stosować do czyszczenia pasty do zębów.              4) Biżuterię po kąpieli należy wypłukać w ciepłej wodzie i delikatnie wysuszyć przy pomocy, np. suszarki do włosów. Należy unikać pozostawiania wilgoci na biżuterii.
Przechowywać biżuterię rzadko używaną (wcześniej umytą i dokładnie wysuszoną) w miejscu z ograniczonym dostępem powietrza i światła, np. w czystej szmatce bawełnianej i w hermetycznie zamykanej torebeczce foliowej z zaciskiem strunowym. Takie zabezpieczenie zapobiega tworzeniu się czarnych nalotów.

Kontakt

"Projekty z Sercem"

ul. Piłsudskiego 28/5B

75-511 Koszalin

kontakt@miamaria.pl

 tel. 507 719 077

(w  godz. 10-14, 

od pon. do piątku )

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.ss